Дневне архиве: јун 12, 2019

OГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ЛЕКАРА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС “, бр 1/2015,3/2018 и 106/2018 ) и члана 23.став 1 тачка 4 , Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана 04.06.2019.године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС    ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.Доктор медицине – на неодређено време у Служби за здравствену заштиту одраслих , са пуним радним временом- 1 ( један ) извршилац. Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

• Завршен медицински факултет
• Положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17 ) и посебним прописима везаним за јавне службе:

Уверење о држављанству РС ( не старије од 6 месеци ).

Доказ да се против кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила на правну снагу и да није покренута истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци).

Уз пријаву заинересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу биографију са пропратним писмом.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , односно на интернет страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево и Националне службе за запошљавање.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од 07 до 15 часова или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас-доктор медицине “.

Барајево, 12.06.2019. год.

В.Д.Директор
Др Данијела Новаковић