Архиве категорија: Вести и обавештења

Светски дан менталног здравља, 10. октобар 2020.

Овогодишњи Светски дан менталног здравља, долази у време пандемије вируса COVID- 19, када се наш свакодневни живот променио.

Протекли месеци донели су много изазова: за здравствене раднике, који пружају помоћ у отежаним околностима; за ученике који се прилагођавају похађању наставе од куће, уз проређене контакте са наставницима и вршњацима; за раднике који се излажу ризику од инфекције; за огроман број људи који живе у условима са ограниченом заштитом од COVID- 19; за људе са осетљивим менталним здрављем од којих су многи у још већој социјалној изолацији него раније.

Економске последице пандемије се већ осећају широм света; неке компаније отпуштају особље у настојању да одрже своје пословање, или се затварају.

С обзиром на претходна искуства у ванредним ситуацијама, очекује се да ће се потреба за очувањем менталног здравља и јачањем психосоцијалне подршке знатно повећати у наредним месецима и годинама. Улагање у програме менталног здравља на националном и међународном нивоу, сада је важније него што је икада било.

Због тога је циљ овогодишње кампање Светског дана менталног здравља – повећано улагање у ментално здравље и обележава се под слоганом: „Покрет за ментално здравље: хајде да инвестирамо у ментално здравље”.

Ментално здравље је област јавног здравља од посебног значаја, која захтева већа улагања. У свету, близу једне милијарде људи живи са неким менталним поремећајем, око 3 милиона људи сваке године умре од последица злоупотребе алкохола, а на сваких 40 секунди једна особа изгуби живот због самоубиства.

Међутим, релативно мали број људи широм света има приступ квалитетним услугама које се пружају у службама за ментално здравље. У земљама са ниским и средњим приходима, више од 75% људи са менталним и неуролошким поремећајима, као и поремећајима услед злоупотребе супстанци уопште се не лечи. Стигма, дискриминација и кршење људских права су и даље широко распрострањени. Доступност услуга заштите менталног здравља додатно је умањена због пандемије вируса COVID -19.

Узроци ових неприлика су некада и присутност вируса COVID-19, али и већи ризик од инфекције у установама за дужи боравак, као што су домови за негу старих и немоћних, психијатријске установе; ређи су и теже изводљиви сусрети лицем у лице; мањи број особља у службама за ментално здравље услед инфекције вирусом; затварање установа за ментално здравље ради њиховог претварања у установе за негу особа оболелих од COVID -19.

Због тога, на овогодишњи Светски дан менталног здравља, Светска здравствена организација, заједно са партнерским организацијама – Уједињеним за глобално ментално здравље и Светском федерацијом за ментално здравље, позива на повећање инвестиција у ментално здравље. Током протеклих неколико месеци, Светска здравствена организација објавила је, у сарадњи са партнерима, смернице и савете о менталном здрављу за здравствене раднике и друге раднике на „фронту“, руководиоце здравствених установа и људе свих старосних група чији су се животи значајно променили током пандемије.

Услед прекида континуитета у пружању здравствених услуга, многе државе проналазе иновативне начине за пружање заштите менталног здравља, а појавиле су се и иницијативе за јачање психосоцијалне подршке. Ипак, већина потреба у овој области остаје неиспуњена. Неадекватан одговор је последица недовољних улагања на глобалном нивоу у промоцију менталног здравља, превенцију и негу, дуги низ година пре пандемије.

У просеку, само 2% здравственог буџета државе света издвајају за потребе менталног здравља. Упркос одређеном порасту улагања током последњих година, међународна развојна помоћ за ментално здравље никада није премашила 1% укупне развојне помоћи за здравље, иако је чињеница да се на сваки долар уложен у проширени третман за стања попут депресије и анксиозности, остварује 5 долара добити у виду побољшања здравља и продуктивности.

Спровођење кампање Светски дан менталног здравља даје могућност да се умрежимо и учинимо нешто што ће побољшати живот у овим условима- као појединци, да предузмемо конкретне акције у знак очувања сопственог менталног здравља, пружимо подршку пријатељима и породици; као послодавци да предузмемо кораке ка успостављању програма релаксације за запослене; као креатори политика, да се обавежемо на успостављање или проширење капацитета служби за ментално здравље; и као новинари да објаснимо шта се може учинити како би заштита менталног здравља постала доступна свима.

Сви и свуда могу да учествују у овогодишњој кампањи. Заложите се за ментално здравље и помозите да га очувамо, уз бригу и подршку доступну свима.

Обавештење о заказивању прегледа

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА“ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“БАРАЈЕВО

КАКО БИСМО СМАЊИЛИ ВРЕМЕ ЧЕКАЊА НА ПРЕГЛЕД НА СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И ИСПОШТОВАЛИ ВАЖЕЋЕ ПРОПИСЕ У ВЕЗИ СА ПАНДЕМИЈОМ КОРОНАВИРУСА , МОЛИМО ВАС ДА ОД 5. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ  ВАШЕ ПРЕГЛЕДЕ И РЕДОВНУ ТЕРАПИЈУ КОД СВОЈИХ ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА ЗАКАЗУЈЕТЕ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА  011/8300-186 РАДНИМ ДАНИМА ОД 07:15 ДО 13:30.

ТАКОЂЕ,ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЈЕ ЗАПОЧЕЛА И ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА И ДА ВАШЕ ТЕРМИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДИ ВАКЦИНАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТИ НА НАВЕДЕНИ КОНТАКТ ТЕЛЕФОН У НАВЕДЕНОМ ВРЕМЕНСКОМ ИНТЕРВАЛУ.

 

ВАШ ДОМ ЗДРАВЉА“ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“БАРАЈЕВO

ОБАВЕШТЕЊЕ ПЕДИЈАТРИЈА – ВРАНИЋ

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поштовани корисници услуга Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево,

У складу са закључком Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid 19 ,бр.Закључка 53-00-5135/2020-04 од 24.06.2020.и Планом примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести донетом на нивоу установе оформили смо Амбуланту за фебрилна стања и респираторне инфекције/Covid амбуланту Вранић у здравственој станици Вранић у ул.Чедомира Ђоинчевића 95.

На тај начин смо део Службе за здравствену заштиту деце у здравственој станици Вранић преселили у централну зграда Дома здравља у ул.Светосавска 91.Служба је измештена ради опште безбедности пацијента и запослених и поштовања наведених смерница односно неопходности формирања амбуланта која одговара наведеним стандардима и критеријумима у оквиру актуелне епидемиолошке ситуације.

Овим путем вас поново обавештавамо да се пацијенти Службе за здравствену заштиту деце и омладине здравствене станице Вранић за услуге прегледа,имунизације,систематских прегледа и било каквих саветовања могу јавити у централну зграду Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево у Службу за здравствену заштиту деце и омладине

( контакт телефон 011 8300 186 локал 114 ) а за потребе хитног збрињавања Служби хитне помоћи 24 сата односно Служби за здравствену заштиту одраслих здравствене станице Вранић у оквиру редовног радног времена.

Захваљујемо вам се на разумевању и сарадњи.

О свим новим новим информацијама бићете благовремено обавештени.

 

Ваш Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево

 

ОГЛАС – МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

                                              Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна  и јединица локалне  самоуправе  (“Сл.гласник РС “, бр ,96/2019 и 58/2020-Анекс I  ) и члана 23.став 1 тачка 4 , Статута Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево, Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , дана 27.07.2020.године, расписује

                                                                                        ЈАВНИ ОГЛАС

                                                                           ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1.Медицинска сестра-техничар  – на неодређено време у Одељењу кућног лечења , са пуним радним временом- 1  ( један )  извршилац

Услови  за заснивање радног односа из овог огласа су:

  • Завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра техничар
  • Положен стручни испит
  • Најмање 6 месеци радног  искуства у Одељењу кућног лечења и рада на терену
  • Возачка дозвала Б категорије  и да је кандидат активан возач.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање  радног односа утврђене Законом о раду              ( „Сл.гласник РС“ број 24/2005,61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17 ) и посебним прописима везаним за јавне  службе:

Доказ да се против  кандидата не води кривични поступак односно да оптуженица није ступила  на правну снагу  и да није покренута  истрага ( уверење суда не старије од 6 месеци)

Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе  доказе о испуњености општих и посебних услова  у оргиналу или овереним копијама , не старијим од шест месеци , уз краћу  биографију са пропратним писмом, Уверење о држављанству РС ( нестарије од 6 месеци).

Рок за подношење  пријаве је 8 дана од дана  објављивања  на огласној табли Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево , односно на интернет  страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић“ Барајево и Националлне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља.

Пријаве  на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево , ул Светосавска бр 91 , сваког радног дана од 07 до 15 часова  или послати препоручено поштом на адресу са назнаком „За оглас-медицинска сестра –техничар  “.          В.Д.Директор                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               Др Данијела Новаковић

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРИЈАТЕЉСТВА – ЗАХВАЛНОСТ ДУГОГОДИШЊИМ САРАДНИЦИМА

У просторијама наше установе данас је на симболичан начин изражена захвалност предузетнику Небијши Миловановићу власнику брзе хране „Петар Пан“ за дугогодишњу и успешну сарадњу  и на тај начин уједно  обележен Међународни дан пријатељства. Том приликом је директорка Дома здравља др Данијела Новаковић je уручила пригодну захвалницу.

. IMG_20200730_131212 IMG_20200730_131220 IMG_20200730_131205

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РАДНОГ ВРЕМЕНА COVID АМБУЛАНТЕ – ВРАНИЋ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

У ПЕРИОДУ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ИНФЕКЦИЈОМ НОВИМ КОРОНАВИРУСОМ ПАЦИЈЕНТИ  СА СИМПТОМИМА ПОВИШЕНЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ,КАШЉА И ДРУГЕ РЕСПИРАТОРНЕ СИМПТОМАТОЛОГИЈЕ ,ЗА ЛЕКАРСКУ ПОМОЋ СЕ ОБРАЋАЈУ ИСКЉУЧИВО У АМБУЛАНТУ ЗА ФЕБРИЛНА СТАЊА И РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ, ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ВРАНИЋ УЛ.ЧЕДОМИРА ЂОИНЧЕВИЋА 95

РАДНО ВРЕМЕ АМБУЛАНТЕ ЈЕ

РАДНИМ ДАНИМА ОД 07:00  ДО  20:00

СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ ОД 08:00 ДО 18:00

ЗА СВА ПИТАЊА ДЕЖУРНУ ЕКИПУ КОЈА ЋЕ ПРЕГЛЕДАТИ ПАЦИЈЕНТЕ СА РЕСПИРАТОРНОМ СИМПТОМАТОЛОГИЈОМ МОЖЕТЕ КОНТАКТИРАТИ НА СЛЕДЕЋИ БРОЈ ТЕЛЕФОНА:

069 / 822 53 63

РАДНИМ ДАНИМА ОД 07:00  ДО  20:00

СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ ОД 08:00 ДО 18:00

ДОСТУПНИ ТЕЛЕФОН НАШЕ УСТАНОВЕ ЗА СВА ВАША ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ТРЕНУТНУ ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ ЈЕ И

069 / 822 53 54 ОД 19:00 ДО 07:00

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОНТАКТИРАЈТЕ ДЕЖУРНЕ ЛЕКАРЕ АМБУЛАНТЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ СТАНИЦИ ВРАНИЋ НА НАВЕДЕНЕ КОНТАКТ ТЕЛЕФОНЕ

ДЕЛУЈМО ПРЕВЕНТИВНО И БУДИМО ОДГОВОРНИ ПРЕМА СЕБИ И ДРУГИМА !

 

 

ВАШ ДОМ ЗДРАВЉА

ДОНАЦИЈА

Дана 18.06.2020. у просторијама Дома здравља извршена је примопредаја рачунарске опреме коју је донирао наш суграђанин господин Пашко  Хандановић.Он је овим својим личним чином вредним поштовања указао на потребу за међусобном солидарношћу у оквиру заједнице. Донацију су у име наше установе преузеле ВД Директора докторка Данијела Новаковић и медицинска сестра Санела Лалатовић.

Колектив Дома здравља се захваљује свим појединцима. установама. и предузећима који на различите начине помажу наш рад  и на тај начин утичу на побољшање квалитета пружања здравствених услуга у овој установи..

IMG-5947fc042d7717c8095682ac90d6d166-V

 

IMG-cc60aaa74969fdf676dbd6bd3af50f9f-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ – НАЧИНИ ТЕСТИРАЊА НА ВИРУС COVID 19

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Грађани који желе на лични захтев да обаве RT – PCR или серолошко тестирање на вирус Covid – 19, почев од 05. јуна  2020. године, термин за тестирање могу заказати позивом на следеће бројеве телефона :

011 3620 000 и 069 822 53 63

 у периоду редовног радног времена амбуланте од 09:00 до 17:00 часова

На тестирање је потребно понети доказ о уплати, 6000 динара за узимање бриса за PCR или 1200 динара за серолошко тестирање, на жиро рачун РФЗО-а  број  840-17750-34 ( ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О УПЛАТИ ПОГЛЕДAТИ ВЕБ СТРАНИЦУ РФЗО-а) на следећем линку:

https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1062-rt-pcr-sars-cov-2

 Tестирање ће се обављати у ул. Чедомира Ђоинчевића 95 - Здравствена станица Вранић (  Служба лабораторијске дијагностике на спрату,улаз 1) од 09:00 – 10:30 часова

 

За сва Ваша питања слободно нас контактирајте

                                                Дом здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево

 

Obaveštenje-brzi serološki testovi

 

31. мај – Светски дан без дувана

Untitled

31. мај – Светски дан без дувана

Сваке године 31. маја Светска здравствена организација  и њени партнери обележавају Светски дан без дувана, истичу здравствене и друге ризике који се повезују са употребом дувана и залажу се за делотворне политике којима се смањује употреба дувана.

Светски дан без дувана 2020. године обележава се под слоганом  „Заштита младих од манипулација дуванске индустрије и спречавање употребе дувана и никотина међу младима”.

Светска здравствена организација је ове године покренула глобалну кампању поводом обележавања Светског дана без дувана са циљем оснаживања младих и укључивања у борбу против тактика дуванских и других индустрија које имају за циљ привлачење нових генерација корисника дувана и никотина.

Циљеви ове глобалне кампањe су:

• Разоткривање митова и маркетиншких и других тактика усмерених на младе, укључујући увођење нових производа атрактивних карактеристика као што су разне ароме;
• Едуковање младих о тактикама и начинима дуванске и повезаних индустрија за привлачење садашњих и будућих генерације да користе дуван и никотинске производе.
• Оснаживање „инфлуенсера” тј. утицајних појединаца на различитим местима укључујући друштвене мреже, како би они допринели заштити младих и подстакли их да се укључе у разоткривање и борбу против тактика највећих дуванских индустрија.

 

Тактике за привлачење нових корисника дуванских и никотинских производа:

• Употреба укуса који су привлачни младима у дуванским и никотинским производима, попут укуса трешања, жвакаћих гума и бомбона, што доприноси потцењивању здравствених ризика повезаних са употребом ових производа и подстиче младе да почну да их користе;

• Атрактивни и модерно дизајнирани производи (нпр. производи у облику USB-а или слаткиша);
• Промоција производа указивањем на њихову мању штетност у поређењу са конвенционалним  цигаретама, у одсуству објективних научних доказа који потврђују ове тврдње;

• Спонзорства славних и утицајних личности и брендирање спонзорисаних догађаја и такмичења на којима се промовишу дувански  и никотински производи;

  • Маркетинг на продајним местима укључујући постављање дуванских/никотинских производа на места видљива деци, а у близини слаткиша, грицкалица или газираних пића, као и давањем премија продавцима како би се осигурало да се њихови производи приказују на начин да их уочи што више младих особа;
  • Продаја цигарета на комад и других дуванских и никотинских производа (на пример у близини школа), што чини да дувански и никотински производи буду доступнији и приступачнији школској деци;
  • Индиректни маркетинг дуванских производа у филмовима, ТВ емисијама и онлајн-стриминг садржајима;
  • Аутомати за продају дувана на местима која посећују млади, са атрактивним рекламама, чиме се у многим земљама заобилазе прописи којима се регулише рекламирање и продаја дуванских производа малолетним лицима;
  • Покретање судских спорова намењених слабљењу мера контроле дувана, укључујући сликовна упозорења на паклицама цигарета, излагање производа на местима продаје и ограничавање доступности дуванских и никотинских производа деци (на пример забрана продаје и рекламирања дуванских производа у близини школа).

 

Више о кампањи Светске здравствене организације на:

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020